İzmit Körfezi Kılavuzluk Hizmet İzni Yetkilendirmeleri

Kılavuzluk Hizmet İzni Yetkilendirmeleri

İlgi :  a) 08/01/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren   Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri            Hakkında Yönetmelik.
            b) 10/01/2020 tarihli, 2661 sayılı ve 2020/1 sıra numaralı Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Bakanlık Genelgesi. 
            c) 20/02/2020 tarihli ve 12825 sayılı Makam Oluru.

İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Genelge kapsamında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin izin başvuruları Hizmet İzin Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup aşağıda sunulan kılavuzluk kuruluşlarının hizmet izni yetkilendirilmeleri ilgi (c) Olur ile uygun bulunmuştur.