Gemi ve Kıyı Yapıları İşlemleri

Kıyı Yapıları İşlemleri

Gemi Denetim İşlemleri

Bayrak Devleti Kontrolleri (Önsörvey)
1. Türk Bayraklı Gemilere hangi sörvey işlemleri uygulanmaktadır.
 
Türk Bayraklı Gemilere; Ön Sörvey – Program Dışı Sörvey ve Belgelendirme (Yıllık) Sörveyleri uygulanmaktadır. 

2. Ön Sörvey (Bayrak Devleti Kontrolü) nedir? Hangi periyotlarda yapılır?
 
Ön Sörvey; Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yurt dışına çıkmadan önce en son Türk Limanında, ulusal ve uluslararası kurallara göre yapılan denetimdir.
Ön Sörvey periyodu, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan hedef faktörü sonucunda belirlenir. Bu periyot en az 1 ay en fazla ise 6 ay olabilir.

3. Gemimin Ön Sörveye tabi olduğunu ne zaman öğrenebilirim ve tabi ise ne yapmalıyım?
 
Geminizin Ön Sörveye tabi olduğunu Liman Başkanlığımızdan Ordino alırken, veya geminiz limanımıza gelmeden önce GSK Koordinatörlüğü ile iletim kurarak öğrenebilirsiniz. Geminiz denetime tabi ise, Ön Sörvey formundaki bilgiler doğru ve eksiksiz doldurularak, yarısı Denet Memuruna diğer yarısı ise GSK Koordinatörlüğüne teslim edilerek, sörvey talebinde bulunulur.

4. Gemimde yapılan Ön Sörvey (Bayrak Devleti Kontrolü) denetimi sonucunda eksiklikler olduğu tespit edildi. İkinci kontrol için Sörveyleri gemiye davet etmeden önce ne yapmalıyım?
 
Gemi kaptanının eksikliklerin tümünün giderildiğini beyan etmesine müteakip ikinci kontrol dilekçesi yazılır ve ikinci çıkış ücretinin ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu dilekçe ekine bırakılarak Gemi ve Kıyı Yapıları Koordinatörlüğüne ikinci kontrol için talepte bulunulur.

5. Ön Sörvey ücretini nasıl yatırabilirim?
 
Ön Sörvey ücretini, http://odemeler.uab.gov.tr/login.aspx adresine girerek, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Gelir Kalemleri başlığı altında bulunan Türk Bayraklı Gemilere Uygulanan Sörvey İşlemlerini tıklayarak yatırabilirsiniz.(Açılan pencerede Ön Sörvey kutucuğunu işaretle)
Liman Devleti Kontrolleri(PSC)
1. Dünya üzerinde kaç Memorandum var?
 
Dünya üzerinde 9 adet Memorandum vardır. Bunlar;
Black Sea Mou - Indıan Ocean Mou - Carıbbean Mou - Tokyo Mou - West & Central Afrıcan Mou – Vına Del Mar Agreement - Parıs Mou - Mediterranean Mou - US Coast Guard’ dır

2. Mediterranean Memorandum (Akdeniz Memorandumu) hangi ülkelerin katılımı ile oluşmuştur.
 
Mediterranean Memorandum (Akdeniz Memorandumu), Türkiye – Tunus – Fas – Malta – Lübnan – Ürdün – İsrail – Mısır – Kıbrıs – Cezayir ülkelerinin katılımı ile oluşturulmuştur.

3. PSC Denetimi nedir ve hangi sıklıkta uygulanır?
 
Ülkelerin limanlarına gelen Yabancı Bayraklı gemilere uluslar arası konvansiyonlar gereklerine uygunluklarına yönelik yapılan denetimlerdir. Eğer gemi son 6 ay içinde Akdeniz Memorandumuna üye başka bir ülkede PSC Denetimi görmüş ise, PSC Denetimi uygulanmaz .( Gemi hakkında herhangi bir ihbar  varsa veya geminin genel kondüsyonu hakkında şüphe oluşursa belirtilen süreler dikkate alınmaz.)

4. İzmit Liman Başkanlığı sahasında hangi memorandum uygulanmaktadır.
 
İzmit Liman Başkanlığı sınırları dahilindeki liman tesislerine gelen Yabancı Bayraklı gemilere Mediterranean Memorandum (Akdeniz Memorandumu) çerçevesinde PSC denetimleri yapılmaktadır.

5. PSC Sörvey ücretini nasıl yatırabilirim?
 
PSC Sörvey ücretini, http://odemeler.uab.gov.tr/login.aspx adresine girerek, Denizcilik Genel Müdürlüğü Gelir Kalemleri başlığı altında bulunan Liman Devleti Kontrolünü tıklayarak yatırabilirsiniz.
Program Dışı Sörvey İşlemleri
1. Program Dışı Sörvey nedir?
 
Yurt dışında tutulan Türk Bayraklı gemilere geldiği ilk Türk Limanında uygulanan genişletilmiş denetimdir.

2. Gemim Program Dışı Sörveye tabi ise ne yapmalıyım?
 
Geminiz Program Dışı Sörveye tabi ise, Ön Sörvey formundaki bilgiler doğru ve eksiksiz doldurularak, yarısı Denet Memuruna verilir. Diğer yarısı ise, ekine Program Dışı Sörvey ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu eklenerek, Gemi ve Kıyı Yapıları Koordinatörlüğüne teslim edilir ve sörvey talebinde bulunulur.

3. Program Dışı Sörvey ücretini nasıl yatırabilirim?
 
Program Dışı Sörvey ücretini, http://odemeler.uab.gov.tr/login.aspx adresine girerek, Denizcilik Genel Müdürlüğü Gelir Kalemleri başlığı altında bulunan Türk Bayraklı Gemilere Uygulanan Sörvey İşlemlerini tıklayarak yatırabilirsiniz.(Açılan pencerede Program Dışı Sörvey kutucuğunu işaretle)
Genişletilmiş Denetim İşlemleri

Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği Madde 16 (Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği)


Gemilerin Genişletilmiş Denetimleri

  • (1) Bu Yönetmeliğin Ek-4’ünün (a) bölümünde belirtilen kategorilerden birine giren gemiler, Türk limanlarında veya Türkiye’nin üye olduğu mutabakat zaptına üye başka bir ülke limanında yapılan en son genişletilmiş denetimden itibaren oniki ay sonra tekrar genişletilmiş denetime tabi tutulur.
  • (2) Böyle bir gemi, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca denetim için seçilirse, genişletilmiş denetim yapılır. Ancak, iki genişletilmiş denetim arasında, 15 inci madde kapsamında bir denetim yapılabilir.
  • (3) Birinci fıkra kapsamındaki bir geminin işleteni veya kaptanı, Ek-4’ün (b) bölümünde belirtilen bilgileri, en son genişletilmişdenetimden itibaren on iki aylık bir sürenin ardından gidilen liman idarelerine iletir. Bu bilgiler, öngörülen limana varış zamanından en az üç gün önce veya yolculuğun üç günden az sürmesi bekleniyorsa, önceki limandan ayrılmadan önce verilir. Bu hükme uymayan gemiler, Türkiye’deki varış limanında genişletilmişdenetime tabi tutulur.
  • (4) Genişletilmiş denetime tabi olan gemilere, en son genişletilmiş denetimden itibaren oniki aylık bir sürenin ardından geldiği ilk Türk limanında, gemi denetim görevlisi tarafından genişletilmiş denetim yapılır.
  • (5) Genişletilmiş denetim, Ek-4’ün (c) bölümünde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.
Hangi Gemiler Genişletilmiş Denetime tabidir? Hangi sıklıkta uygulanır.
Genişletilmiş Denetime tabi gemiler :

  • 10 Yaşın üstündeki Gaz Tankeri veya Kimyasal Tanker
  • 12 Yaşın üzerindeki Dökme Yük Gemisi
  • 15 Yaşın üzerindeki 3000 GT’dan büyük Petrol Tankeri
  • Düzenli Ro-Ro feribotları ve yüksek hızlı yolcu teknelerinin zorunlu sörvey sistemi hakkındaki mevzuata tabi yolcu gemileri dışındaki 15 yaşın üstündeki yolcu gemisi
Genişletilmiş Denetim yılda 1 kez yapılır. Eğer gemi son bir yıl içinde Akdeniz Memorandumuna üye başka bir ülkede Genişletilmiş Denetim görmüş ise, Genişletilmiş Denetim uygulanmaz. Ancak denetim süresi üzerinden 6 ay geçmiş ise PSC denetimi yapılabilir.( Gemi hakkında herhangi bir ihbar varsa veya geminin genel kondüsyonu hakkında şüphe oluşursa belirtilen süreler dikkate alınmaz.)

Genişletilmiş Denetime tabi olan bir gemim geldiğinde ne yapmalıyım?
Genişletilmiş Denetime tabi olan bir geminiz geldiğinde Genişletilmiş Denetim formu eksiksiz olarak doldurulur ve Liman Başkanlığından Ordino alınırken bir nüshası Denet Memuruna orjinali ise Gemi ve Kıyı Yapıları Koordinatörlüğüne verilerek, sörvey talebinde bulunulur.