Corona Virüsü (Covid-19) Kapsamında Başkanlığımızca Alınan Önlemler !!!

 Kocaeli Liman Başkanlığı:

Çin Halk Cumhuriyeti’ nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Denizcilik Sektörü için alınan tedbirleri içeren Bakanlığımız Genelgeleri ve talimatları ile belirlenen tedbirler ve alınması gereken önlemler aşağıda sıralanmaktadır;


 • Liman Başkanlığı idari sorumluluk sahasında bulunan kıyı tesisleri ve tersaneler Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık bünyesinde oluşturulan Korona Virüs Bilim Kurulunca duyurulan tedbirlerin uygulanması kapsamında uyarılmıştır.

 

 • Konu ile ilgili olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli olarak hazırlanan tavsiye sirkülerleri de hassasiyetle takip edilmektedir.

 

 • Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılan şoförlü tır taşımacılığı durdurularak bu hatlarda taşımacılığın dorselerle (şoförsüz) yapılması sağlanmıştır. Yurtdışında bulunan ve yurda geri dönecek şoförlere de karantina uygulaması yapılacaktır.

 

 • Gemiadamlarının on-line olarak sınav salonlarında yapılan sınavları askıya alınmıştır. Gemiadamları işlemlerine ilişkin Liman başkanlıklarına şahsi başvuru alınmayacaktır.

 

 •  Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş ve işlemler (satış ve ilk kayıt) 30 Nisan 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar ertelenmiştir.

 

 • Bakanlığımızca verilen Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW Sertifikaları, kılavuz kaptan sağlık raporları, istenen profesyonel sualtı adamları sağlık raporları geçerlik süreleri ile 24 Haziran 2020 tarihinden önce sona eren Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerinin bitim tarihinden itibaren 3 (üç) aya kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

 • Şirket, gemi, su ve iç su araçlarının ulusal ve uluslararası zorunlu sertifikalarına ilişkin sörvey ve belgelendirme hizmetlerinin icra edilmesine yönelik uzatma taleplerinin sertifika bazında değerlendirilerek yapılacak sörveylerin 3 (üç) aya kadar uzatılması kararı alınmıştır.

 

 • Ege Adaları ve Yunanistan Ana Kıtası ile ülkemiz limanları arasında yolcu taşımacılığı amacıyla yapılan uluslararası seferler durdurulmuştur.

 

 • Liman Başkanlıklarına idari sorumluluk sahalarında faaliyet gösteren Gezinti (Tenezzüh), Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı, Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemi cinslerinde faaliyet gösteren gemilerin ticari faaliyetleri askıya alınmıştır.

 

 •  Özel Tekne statüsünde faaliyet gösteren teknelerin işlemlerinin Mülki Amirlerle koordineli olarak yürütülmesi talimatı verilmiştir.

 

 •  Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve deniz aracı ilgililerinin Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden liman sahasına girmeden en az 24 (yirmidört) saat önce yapmaları gereken bildirimler 48 (kırksekiz) saat önceye çekilmiştir.

 

 • Bu bildirimler ve sağlık bildirimleri esas alınarak gelen gemi ve deniz araçlarıyla ilgili risk değerlendirmeleri yapılıp Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Pratika düzenlenmeden hiçbir temasa müsaade edilmemektedir.

 

 •  Son 10 liman bilgisi kullanılarak son 14 gün içerisinde riskli ülke limanlarına uğramış veya bu ülke vatandaşlarının son 14 gün içerisinde gemiye katılmalarının tespiti durumunda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak işlemler yürütülmektedir.

 

 • Denetim amacıyla Türk ve yabancı bayraklı gemilere çıkan tüm personelin, tedarik edilen kişisel koruyucu ekipmanlarını denetim süresinde kullanmaları sağlanmıştır.

 

 • Liman Başkanlığında görev yapan denetim uzmanlarının risklerini azaltmak için, Türk Bayraklı gemilere uygulanan önsörvey denetimleri süre aralıkları artırılmıştır.

 

 •  Acente personelinin Liman Başkanlıkları ile temasını en aza indirmek için tedbir amaçlı olarak yazılı başvuru evrakı elektronik evraka çevrilmiştir.

 

 • Halka açık olarak yapılan Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü yeterlilik eğitim ve sınavları askıya alınmıştır.

 

 • 24 Mart 2020 tarihinden itibaren on-line sınav salonlarında yapılan gemiadamı sınavları askıya alınmıştır. Önceden randevu alanların sınav hakları sonradan kullanılmak kaydıyla saklı kalacak olup yeni randevu açılmayacaktır.

 

 •    Kılavuzluk teşkilatlarının gerekli önlemleri alması sağlanmıştır.

 

 •  Zamanı gelmiş kılavuz kaptanlardan yenileme eğitimi gerekliliği aranmayacaktır. Aynı kapsamda, Gemi Acenteleri Yönetmeliği gereği verilen Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartları, süre bitim tarihinden itibaren herhangi bir işleme gerek kalmadan 3 ay süre ile uzatılmıştır.


 •  1 Temmuz 2020 tarihine kadar, ilgi Yönetmelik kapsamında verilen işletme izni/geçici işletme izni/faaliyet izni süreleri dolacak olan tesislerin izinlerinin ; İdareye müracaat etmeleri halinde, mevcut izinlerinde belirlenen şartların geçerliliğini koruması kaydıyla, izin sürelerinin bitiş tarihinden itibaren 3 ay süre ile uzatılması, Uzatılan izin süresinin sonunda yeniden düzenlenecek olan iznin başlangıç tarihinde, belgesinde/yazısında belirtilen izin bitiş tarihinin dikkate alınması kararı alınmıştır.

 

 • Türk Bayrağı çekme ve Türk Bayrağından çıkma talepleri elektronik posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru taleplerinin gereken tüm belgelerle ve bilgilerle birlikte denizticareti.dgm@uab.gov.tr adresine gönderilmesi halinde talepler değerlendirilerek sonucundan elektronik posta ile ilgililere bilgi verilecektir.

 

 •  Yabancı ülke limanlarından gemi ile ülkemiz limanlarına giriş yapmak isteyen Türk yolcu veya gemi adamlarının sağlık kontrolünden geçirilerek hastalık semptomu bulunanların hastaneye sevk edileceği, hastalık semptom belirtisi göstermeyenlerin ise ilgili formu imzalayarak belirlenen karantina alanlarında 14 günlük gözlem ve izleme kapsamına alınması kararlaştırılmıştır.

 

 •  İşletme izinleri veya geçici işletme izinleri 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihlerinde bitecek olan kıyı tesislerinin, bitiş tarihinden en az iki ay önce ilgi (b) Yönerge kapsamında yapmaları gereken Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi yenileme başvuruları, 3 (üç) ay sonrasına kadar yapabilecektir.

 

 • İlgili Gemi seferlerde yolcu taşınmak istenmesinin deniz taşımacılığını riske soktuğu, acil bir durumda gemilerde yolcu bulunması gerektiği durumlarda ise ilgili Bakanlıklarla (Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı) koordine sağlanması için ilk bilgilendirmenin Genel Müdürlüğümüze yapılması,  Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili kurumlardan onay alınmadan gemilerin yurtdışı limanlarından çıkmaması kararlaştırılmıştır.

 

 • Ülkemiz kıyı tesislerine gelen ve kılavuzluğa tabi gemilerin; kılavuz kaptan gemiye çıkmadan önce acenteleri vasıtasıyla gemi tarafından köprü üstünün dezenfekte edilmesinin sağlanması uygulamasına devam edilmesi, gemilerin yaşam mahallinde ihtiyaç duyulan diğer alanlarının acenteleri eli ile bu işle yetkili firmalar tarafından dezenfekte kararının verilmesinin ise Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü takdirinde yürütülecektir.

 

 • Liman Başkanlıklarımızda Türk Bayraklı gemilere yapılan önsörvey denetim aralıklarının; geminin Karada Atanmış Kişisinin Bakanlığımızdan farkındalık eğitimi almış olan gemiler için 6 (altı) ay, diğer gemiler için 3 (üç) ay olarak yapılması, Yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetimi uygulamalarının askıya alınması kararlaştırılmıştır.

 

 •  Gemilere yönelik temas işlemleri ile ilgili olarak Gemilere temas işlemleri; gemilere temas eden kişiler ve gemideki kişiler kişisel koruyucu donanım kullanarak mümkün olan en kısa sürede ve en az kişi ile yalnızca tamir, yakıt ikmali, su/kumanya ikmali ve benzeri zorunlu ihtiyaçlar için dilekçe ile başvurularak izin alındıktan sonra yapılacaktır.

 

 • Ulusal (kabotaj, 100 mille sınırlı, idari liman seferi) sefer yapan gemiler, su ve iç su araçlarına Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi kapsamında düzenlenmiş test sertifikalarının da geçerlilik tarihi itibariyle 3 (üç) aya kadar geçerli sayılması, Uluslararası sefer yapan gemilerin Denize Elverişlilik Belgelerinin Türk Bayraklı herhangi bir işleme gerek kalmaksızın belge geçerlilik / vize pencere aralığı sonu tarihinden itibaren 3 (üç) aya kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.
 • 15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020/03 Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarının 14. maddesi gereği; sokağa çıkma yasağı olan günler hariç Kocaeli il  Genelinde denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları ve kıyı şeridinden yapılan avcılık hariç)  amatör avcılık faaliyeti icra edecek ve il sınırlarında seyir yapmasına müsaade edilen özel teknelerin;

   

  a)Tam boyu 5 (beş) metre ve altındaki tekneler için tekne içerisinde en fazla 2 (iki) kişi,

  b)Tam boyu 5 (beş) metre ile 10 (on) metre arasında olan tekneler için tekne içerisinde en fazla 3 (üç) kişi,

  c)Tam boyu 10 (on) metreden fazla olan tekneler için tekne içerisinde en fazla 5 (beş) kişi bulunması, tekne içerisinde bulunulduğu sürece “maske takılması, gerekli hijyenik tedbirlerin alınması ve sosyal mesafenin korunması ”kaydı ile faaliyette bulunmalarına izin verilmiştir.


 • Yaşanan süreç boyunca, Sağlık Bakanlığı ile Korona Virüs Bilim Kurulunca yayımlanacak tavsiye kararlarının takip edilmesi konusunda Liman Başkanlıkları talimatlandırılmıştır.